Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

Quạt turbo thông gió làm mát hình nón với cửa chớp song song

Quạt turbo hình nón với cửa chớp song song và quạt turbo hình nón với màn trập D/O được sử dụng để hút gió, làm mát cho các nhà heo trong trang trại.

Quạt turbo thông gió làm mát hình nón với màn trập D/O

Quạt turbo thông gió làm mát hình nón với màn trập D/O